Revízie pre firmy, organizácie a samosprávy

Každý podnikateľ, firma, organizácia či samospráva má povinnosť robiť pravidelné revízie elektrických spotrebičov, elektrického ručného náradia, elektrickej inštalácie v budovách a bleskozvodov, ktorú im ukladá zákon NR SR č.124/2006 v pravidelných lehotách.

Účelom odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie) elektrického zariadenia je preverenie jeho technického stavu z hľadiska bezpečnosti aby elektrické zariadenie nespôsobilo úraz človeku alebo škodu na majetku.

Viac informácií ku konkrétnym typom revízií získate po kliknutí na odkazy nižšie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.Lehoty vykonávania revízií:

Elektrické spotrebiče

Elektrické náradie

Objekty a bleskozvody

Lehoty sú len orientačné, pri nastavovaní lehôt treba posudzovať aj vonkajšie vplyvy a druh prostredia uvedený v prílohe č.8 vyhlášky
508/2009 Z.z., pričom platí vždy z príslušných lehôt tá najkratšia.